Управление

Дебитум Инвест АДСИЦ има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на Директорите (СД) в състав:

 Борислав Никлев - Председател на СД

 Тони Костев - Заместник Председател на СД

 Милена Василева - Член на СД и Изпълнителен Директор


Директор за връзки с инвеститорите - Николай Костадинов Костов - тел. (359) 2 460 64 13