Относно годишен финансов отчет за 2019 г.

Виж всички новини

Уважаеми дами и господа,

 

На основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник и удължените сроковете съгласно приетите изменения в Преходните и заключетелни разпоредби по съответинте закони относно представяне на финансово – отчетна информация от страна на емитентите, Ви уведомявам, че “ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ, ЕИК: 201089616 ще публикува Годишният  финансов отчет за дейността за 2019 г., Тримесечните уведомления по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 към 31.03.2020 г. и шестмесечният финансов отчет за дейността към 30.06.2020 г.  приоритетно, но не по-късно от установените от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и Комисия за финансов надзор срокове, поради извънредното положение, в което се намират всички в страната.

Новини