Уведомление за придобити вземания

Виж всички новини

 

  Уважаеми Дами и Господа,

           

На основание чл. 27, от Наредба № 2/2003г. и съгласно чл. 7 от Регламент № 596/2014, Ви уведомявам, че на 27.11.2018г. „Дебитум Инвест” АДСИЦ сключи договор за продажба и прехвърляне на вземания /Цесия/ и придоби активи, представляващи вземания по сключени договори за кредит между Първа инвестиционна банка АД и 3 229 броя физически лица с постоянни адреси на територията на Република България, с обща покупна цена 8 127 253.85 лева (осем милиона сто двадесет и седем хиляди двеста петдесет и три лева и осемдесет и пет стотинки) лева.

Преглед на документа

Новини
 • 17 / 05 / 2019
  Уведомление за провеждане на ОСА

  Уважаеми Акционери,

  Pедовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дебитум Инвест АДСИЦ ще се пров...


  Прочети повече
 • 28 / 11 / 2018
  Уведомление за придобити вземания

   

   
  Прочети повече