Уведомление за придобити вземания

Виж всички новини

 

Уважаеми Дами и Господа,
    
На основание чл. 27 ал.1, т.2 от Наредба № 2/2003 г. и съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Ви уведомяваме, че Дебитум Инвест АДСИЦ придоби активи, представляващи вземания по сключени договори за кредит между Първа Инвестиционна Банка АД и 19(деветнадесет) броя физически лица, с обща покупна цена 131 161,19 (сто тридесет и една хиляди, сто шестдесет и един и 0,19) лева.

Прегледай документа

Новини