Обща информация

Дебитум Инвест АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, притежаващо лиценз № 70/16.02.2011, издаден от Комисията за финансов надзор.

Дебитум Инвест АДСИЦ осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

Дружеството придоби статут на публично дружество през Април 2011 година и акциите му са регистрирани за търговия на Българска фондова борса - София. На емисията е присвоен борсов код: DBMI. Акционерният капитал на Дебитум Инвест АДСИЦ е 650 000 лева, разпределен в 650 000 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев,всяка една.