Обслужващи банки

Банка депозитар

Дебитум Инвест АДСИЦ има сключен договор за депозитарни услуги с Банка ДСК, с предмет:

  • Съхранение на активи под формата на парични средства и ценни книжа;
  • Осъществяване на плащания и операции по нареждане на дружеството, по повод администриране на активите му в пари и в ценни книжа;
  • Обслужва плащанията и операциите по сделки с ценни книжа на дружеството във връзка с инвестиране на активите му.