Обслужващи дружества

Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел Дебитум Инвест АДСИЦ не може да осъществява пряко дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите имоти. Tези дейности са възложени на обслужващото дружество Дебита ООД. На 29.03.2010 г. между Дебитум Инвест АДСИЦ и Дебита ООД е подписан договор за обслужване, чиито предмет на дейност е:

  • Консултации и анализи, свързани с инвестиционната стратегия и цели на Дебитум Инвест АДСИЦ;
  • Водене на счетоводната и друга отчетност и кореспонденция, свързани с дейността на Дебитум Инвест АДСИЦ;
  • Обслужване и събиране на вземания, придобити от Дебитум Инвест АДСИЦ.