Управление

Дебитум Инвест АДСИЦ има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на Директорите (СД) в състав:

 Деян Величков Борисов - Председател на СД

 Борислав Николаев Борисов - Заместник Председател на СД

 Здравко Владимиров Иванов - Член на СД и Изпълнителен Директор